20.7.10

9.7.10

Photography by Damon Loble,
Paris
Live in Los Angeles
Model Yoshino Mia Tsubasa Masuwaka ( Yoshino Bontemps )

7.7.10